Jornalers agrícoles…petits conreadors… : el Decret de redistribució de terres, de data 14 d’agost del 1937… : demaneu la terra que us fa falta a la Junta Municipal Agrària del vostre poble. [Material gráfico]