Chiste dels estudiants y el porc, ahon se declara el chasco que li donaren a un llaurador de Benifairó