Chiste alegre y divertit de un gran chasco que li pegaren uns amics a un llauraor del Puig, sobre una fruta que guardaba