Aigües minero medicinals, balnearis de Catalunya : comunicació al Segón congrés de Metges de Llengua Catalana