Laboratori quimich del pagés, ó sia, esplicació rahonada sobre la manera de funcionar alguns dels aparatos que necesita’l pagés per l’avansament de la agricultura donada en les sessions que sobre aquest punt professá en 1873 en l’Institut Agrícola Catalá de S. Isidro